Etkili Dualar Dua Sitesi

Sekine Duası

4.851
Sekine Duası

Sekine Duası

Sekine Duasının Arapça Yazılışı ve Okunuşu

Sekine Duasının Arapça Yazılışı ve Okunuşu

Aslı vahye dayanan yüksek, sırlı, tılsımlı, feyizli ve kuvvetli duâlardan birisi de sekinedir. Hz. Cebrail Aleyhisselâm Peygamber Efendimizin (S.A.V.) huzurunda bir sayfa indiriyor. Allah’ın altı ismi yazılı bulunan bu esrarlı ve tılsımlı duâ sayfası, Hz. Ali’ye (R.A.) tebliğ ediliyor. Hz. Ali (R.A.), bu hâdiseyi şöyle anlatıyor:


Sekine Duasinin Okunusu

Ben Cebrail’i gökkuşağı gibi semayı kuşatmış olarak gördüm. Sesini işittim. Sayfayı ondan aldım. Sayfada Allah’ın Ferd, Hayy, Kayyum, Hakem, Adl ve Kuddûs isimlerini yazılı buldum.
Sekine ile bildirilen ve Allah’ın Ferd, Hayy, Kayyum, Hakem, Adl ve Kuddûs isimlerinden ibaret olan bu altı ismi, Hz. Ali (R.A.) için ism-i azamdır. Bu isimlerden Hakem ve Adl isimleri İmam-ı Azam için ism-i azamdır. Hayy ismi, Abdülkadir-i Geylânî için ism-i azamdır. Kayyum ismi, İmam-ı Rabbânî için ism-i azamdır. Kezâ bu isimlerin tamamının asrımızda bir meyvesi zuhur etmiştir: Risâle-i Nûr.

Üstad Bedîüzzaman Hazretleri Risâle-i Nûr’u bu altı ismin mazhariyetinde telif etmiş, Otuzuncu Lem’a’yı da özel olarak bu altı ismin izah ve tefsîrine ayırmıştır.

Bu isimlerin mânâları kısaca şöyledir:

Ferd: Allah birdir, tektir, yegânedir, biriciktir, istiklâl ve infirad Sahibidir.

Hayy: Allah sonsuz diridir, ezelî, ebedî ve ölümsüz hayat Sahibidir. Her şeye hayatı veren, her şeyi dirilten O’dur.

Kayyûm: Allah dâimâ kâimdir, tabir câizse dâimâ ayaktadır, yarattığı her şeye hâkimdir, varlıkları dilediği gibi idâre eder, sevk eder ve yönlendirir, her şey O’nunla var olur, O’nunla ayakta durur, O’nunla devam eder. Allah’ı ne bir uyuklama, ne bir uyku ve ne bir gaflet hâli almaz. Göklerde ve yerde ne varsa, O’nun irâdesiyle ve kayyûmiyetiyle varlığını sürdürür ve ayakta kalır.

Hakem: Allah hüküm Sahibidir, hikmet Sahibidir, yarattığı her şeyde bir hikmet ve bir fayda gözetmesi O’nun yüksek âdetindendir. Faydasız ve boşu boşuna bir şeyi yaratmaz. Yarattıklarını gözetler ve denetler. Kullarından haklıyı ve haksızı ayırır, aralarında hak ve adâletle hükmeder.

Adl: Allah adalet Sahibidir, her yarattığına hakkı olan her şeyi verir, hiç kimseye hiçbir zaman haksızlık yapmaz, mahşerde adaletle hükmeder, cezası zulüm veya haksızlık değil, adaletten ibârettir. Allah kendisi adalet Sahibi olduğu gibi, kullarına da her işlerinde adaleti emreder.

Kuddûs: Allah paktır, temizdir, noksanlıklardan, kusurlardan, âcizliklerden, küfür ve dalâlet ehlinin düşündüğü her türlü eksik sıfatlardan münezzehtir. Allah kemâl sıfatlar Sahibidir. O’nun her sıfatı, her ismi, her işi, her fiili mükemmeldir. Varlıkları mükemmel, kusursuz, temiz ve pâk yaratır. Temizliği sever, temizliği emreder, işlediklerinden pişman olan ve tövbe eden kullarını günahlarından arındırır ve temiz kılar.
Sekînede bu isimlerin zikrinden sonra on dokuz harfli on dokuz âyetle Allah’tan istimdat edilir, Allah’a sığınılır, muhtelif isimleri ile Allah zikredilerek dünyevî ve uhrevî her sıkıntımızı aşmamız için bu isimlerin feyiz ve bereketi istenir. (19ayet aşağıda mevcut)

Üstad Hazretleri on dokuz Kurân âyetinden alınan on dokuzar harfli bu yüksek ve öz metinlerin besmeleden itibaren on dokuz defa okunmasını önermiştir. On dokuz rakamı Kurân’dan alınan bir şifredir. Bilindiği gibi, Kurân’da ebedî âlemlerle ilgili verilen bir haberde on dokuz adedi telâffuz ediliyor.
Seksen yılı aşkın hayatı boyunca karşılaştığı dehşetli fitnelerden harika bir sûrette korunmuş olan Üstad Saîd Nursî Hazretlerinin, İmam-ı Gazali yoluyla Hz. Ali’den (R.A.) ders aldığı sekine gibi yüksek esrarlı evradı kendisine daimî bir vird edinerek hiç terk etmeden okumuş olması6, bize, her sıkıntı ve fitne ânında sığınacağımız açık ve koruyucu bir kapı olduğunu göstermeye yeterlidir.

Sekine Duası Okunuş Şekli;

Niyet; Ne için ve ne maksatla okunduğuna niyet etmek

İstiğfar; 7 Defa

Salavat-ı Şerife; 7 Defa

Allah-u Ekber; 10 Defa

Altı Esma her ayetle beraber okunacak. 19 Defa

6 esma: FERDÜN, HAYYUN, KAYYUMUN, HAKEMUN, ADLUN, KUDDÛSUN.

Besmele çekilir sonra; Ferdün hayyun kayyumun hakemun adlun kuddusun
Seyecalu’llahü ba’gde usriy-yusra
Ve anetil vucuhu lil hayyil kayyum.
Ve innallahe biküm leraufur-rahim
İnnallahe kene tevveber-rahime
İnnallahe kene ğafurar-rahime
Fe innallahe kene afüvven kadira
İnnallahe kene semiam-basira
İnnallahe kene alimen hakime
İnnallahe kene aleyküm ragibe
İnne fetahne leke fetham-mübine
Ve yen surakellahu nasran azize
İnne hızballahi hümül ğalibun
İnnallahe hüvel kaviyyül aziz
İnnallahe hüvel ğaniyyül hamid
Hasbiyallahu la ilahe illa Hu
Hasbünallahu veniğmel vekil
Le yehzünühümül fezeul ekber
İyyake nağbudü ve iyyake nestain
Velhamdü lillehi rabbil alemin
Rahman ve Rahim olan Allah (c.c)(c.c.)’ın adıyla;
Allah her sıkıntıdan sonra kolaylık lütfedecektir
Yüzlerin sıkıntısı Hayy-ı Kayyum içindir
Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir
Allah tövbeleri çok kabul edici ve kullarına çok merhamet edicidir
Muhakkak ki, Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir
Muhakkak ki, Allah her şeye gücü yettiği halde çok bağışlayıcıdır
Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla işitir ve her şeyi hakkıyla görür
Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilir ve her işi hikmetle yerine getirir
Muhakkak ki, Allah sizin üzerinizde gözeticidir ve her halinizi görür
Biz sana apaçık bir fetih yolu açtık
Ve Allah sana pek şerefli bir zaferle yardım etsin
Şüphesiz Allah’a tabi olan topluluk gerçek galiplerin ta kendisidir
Muhakkak ki Allah, azabında pek kuvvetlidir ve kudreti her şeye galip olandır
Muhakkak ki hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve her türlü övgüye layık olan ancak Allah’tır
Allah bana yeter. O’ndan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur
Allah bize yeter. O ne güzel vekildir
En büyük korku olan kıyametin dehşeti onlara üzüntü vermez
Ancak sana kulluk eder ve ancak Senden yardım isteriz
Ve alemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.