Etkili Dualar Dua Sitesi

Tahmidiye Duası Arapça Okunuşu

30.463
Tahmidiye Duası Arapça Okunuşu

Allâhu Ekber, Allâhu Ekber, Allâhu Ekber, Allâhu Ekber, Allâhu Ekber

Allâhu Ekber, Allâhu Ekber, Allâhu Ekber, Allâhu Ekber, Allâhu Ekber

Bismillâhir raḥmânir raḥîm

Ferdun, Ḥayyun, Ḳayyûmun, Ḥakemun, Ádlun, Ḳuddûs.

Feenzelallâhu sekînetehu áleyh

Lâ yaḥzunuhumul fezeúl ekber

Yurzeḳûne feriḥîne bimâ âtâhum

Selâmun ḳavlen min rabbir raḥîm

Yâ nâru kûnî berden ve selâme

Lilleẕîne âmenû huden ve şifâ

Ve nunezzilu minel Ḳur-âni mâ huve şifâun ve raḥmetun lil mu-minîn

Velḥamdu lillâhi rabbil ấlemîn.

1- Álel îmâni billâhi,

ve álâ vaḥdâniyyetihî, ve álâ külli ismin min esmâihî teấlâ,

ve álâ külli sıfatin min sıfâtihî subhâneh,

Ḥamden bi ádedi cemîí tecelliyâti esmâihî ve sıfâtihî celle celâluhu, minel ezeli ilel ebedi, lâ ilâhe illâ hû.

2- Áler risâletil Muhammediyyeti, vel îmâni bihâ,

Ḥamden bi ádedi ḥasenâti Muḥammedin ṣallallâhu áleyhi ve sellem, ve kemâlâtihî, ve śemerâtihî, ve

fevâidihî, ve bi ádedi ḥasenâtî, âlihî ve ashâbihî, ve ümmetihî, áleyhisṣalâtu vesselâm.

3- Álel Ḳur-âni vel îmâni bihî,

Ḥamden bi ádedi meánil Ḳur-ânil mutaṣavvara fil efhâm, ve bi ádedi kelimâtihî,

ve ḥurûfâtihi mutemeśśileti fil hevâi ilâ âḫirizzamân.

4- Álâ nií-metil îmâni vel Ḳur-âni vel İslâm,

Ḥamden bi ádedil melâiketi verrûhâniyyâti vel enâmi, ve tesbîḥâtihim, ve taḥmîdâtihim,

ve tekbîrâtihim, ve tehlîlâtihim, fî cemîíl ezmân.

5- Álâ nií-metil îmâni vel Ḳur-ân,

bi ádedin nucûmi ve ḥarekâtihâ, ve sekenâtihâ, ve ẕerrâtihâ.

6- Álel îmâni vel Ḳur-ân,

bi ádedin nebâtâti, vel eşcâri, ve evrâḳihâ, ve ezhârihâ, ve eśmârihâ, ve buẕûrihâ,

ve tesbîḥâtihâ, ve taḥmîdâtihâ.

7- Álâ nií-metil îmâni vel Ḳur-ân,

Ḥamden bi ádediṭ ṭuyûri veṭ ṭuveyrât, vel ḥayvânâti vel ḥuveynât, ve esvâtihâ, ve enfâsihâ,

ve tesbîḥâtihâ, ve taḥmîdâtihâ

8- Álâ in-ấmâtillâhi áleynâ bil eṭ ímeti venniám,

Ḥamden bi ádedi cemîíl eṭ ímeti venniám, ve envâíhâ ve revâiḥihâ, ve ṭuṹmihâ, ve eczâihâ.

9- Álâ in-ấmâtillâhi áleynâ bil îmâni vel Ḳur-ân ve bi risâletin nûr,

ve bi leyletil ḳadri, vel mií-râc, vel berâe, ver reġâib,

Ḥamden bi ádedi ấşirâti deḳaiḳı leyletil ḳadri, vel leyletil mií-râci, vel leyletil berâeti, vel leyletil reġâibi,

ve ấşirâti deḳaiḳı şehri ramaḍân, ve bi ádedi ḥurûfâti Risâletin Nûril mektûbeti

vel meḳrûeti ilâ âḫirizzamân.

10- Álâ nií-metil Ḳur-ân,

bi ádedi śevâbâti ḳıraâti kelimâtil Ḳur-ân, ve ḥurûfihî min evvelin nuzûli ilâ âḫirizzamân.

11- Álâ nií-metil îmâni vel İslâmiyyetilletî hiye merḍıyyâtu rabbil ấlemîn,

Ḥamden bi ádedi ḥasenâtil mu-minîne vel muslimîn.

12- Álâ nií-metil Ḳur-âni vel îmâni ve Resâilin Nûr,

Ḥamden bi ádedi ẕerrâtil kâinati ve mürekkebâtihâ ve tesbîḥâtihâ.

13- Álel Ḳur-âni vel îmâni vel İslâm,

Ḥamden bi ádedi evrâḳıl eşcâr, ve emvâcil biḥâr, ve ḳatarâṭil emṭâr ve neġamâtil eṭyâr,

ve lemeấtil envâr, ve buẕûril ezhâr, ve nuvâtatil eśmâr, fî cemîíl aá-sâri vel eḳṭâr.

14- Álel îmâni vel Ḳur-ân,

Bi ádedil meấdini vel mevâlîdi ve ḫâsıyyâtihâ ve śemerâtihâ ve menâ fiíhâ.

15- Álel îmâni vel Ḳur-âni vel İslâm,

Ḥamden bi ádedil emlâki vel ervâḥi, vel insi vel cân, ven nebâti vel ḥayvân,

ve taḥmîdâtihâ ve tesbîḥâtihâ, fî cemîíl ezmân.

16- Álâ nií-metil Ḳur-âni vel îmâni ve Resâilin Nûri,

Ḥamden mela el berre vel baḥre, vel árşe vel kursiyye, vel arḍa ves semâe.

17- Álel âḫireti vel îmâni bihâ, Ḥamden mela ed dunyâ vel âḫireh.

18- Álel cenneti vel îmâni bihâ,

Ḥamden mela el cennâti, bi ádedi in-ấmâtillâhi teấla álâ ehlihâ, ebedel âbidîn.

19- Álâ kullin min niámihî,

Ḥamden bi ádedi kulli niámihî, kemâ yelîḳu bi cenâbihî celle celâluh.

Yâ Allâh, Yâ Raḥmân, Yâ Raḥîm,

Yâ Ferd, Yâ Ḥayyu, Yâ Ḳayyûm, Yâ Ḥakem, Yâ Ádlu, Yâ Ḳuddûs.

Bi ḥaḳḳı ismikel aá-ẓâm, ve bi ḥaḳḳı âyâti furḳânikel aḥkâm,

ṣalli álâ seyyidinâ Muḥammedin resûlikel ekrem,

Bi ádedi ẕerrâti vucûdinâ, ve bi ádedi ấşirâti deḳâiḳı úmrinâ, ve ḥayâtinâ.

Ve enzil áleynâ, ve álâ ṭalebeti Resâilin Nûri, sekîne, vet temkîne vel iṭmi-nân,

Kemâ enzelte álâ nebiyyikel muḥtâri áleyhisṣalâtu vesselâm.

Ve enzil áleynâ ve álâ ṭalebeti Resâilin Nûris sekinete

vel îmânel ḫâlis, vel yaḳînel kâmil,

Ven niyyetes sâdıḳa, vel metânetel etemme fî ḫidmetil Ḳur-âni vel îmân.

Ve âmîn fezeánâ bi def-íl bid-íyyâtil hâilati án şeấiril İslâm.

Ve ferriḥ ḳulûbenâ bi ií-lâniş şeấiril İslâmiyyeti án ḳârîbiz zamân.

Ve bi neşri Resâilin Nûri bi kemâlir revâci beynel âlemil İslâm.

Ve sellimnâ ve sellim dînenâ ve sellim Resâilen Nûr

ve ṭalebetehâ min tecâvüzil mulḥidîn.

Verzuḳnâ verzuḳ ustâẕenâ Saḯden Nursi râḍıyallâhu ánh,

Verzuḳ ṭalebete Risâletin Nûris selâmete vel ấfiyete fid dîni ved dunyâ vel âḫira.

Veşfi emrâdanâ, vec-álil Ḳur-âne şifâen lena, ve lehum min kulli dâin.

Vec-álnâ, vec-álhum minel ḥâmidîneş şâkirîne dâimen. Âmîn.

Vel ḥamdu lillâhi rabbil ấlemîn.

Ve ṣallallâhu álâ seyyidinâ Muḥammedin ve álâ âlihi ve ṣaḥbihi ecmaḯn.

Âmîn, âmîn, âmîn.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.