Etkili Dualar Dua Sitesi

Surhubad Duasının Fazileti

4.531
Surhubad Duasının Fazileti

Hz. Peygamber (s.a.v)´ɪn torunu Hz. Hasan (r.a) iç hastalɪǧɪ ile hastalanɪp kan dökmeye başladɪ.


Hasan (r.a)´ɪn hastalɪǧɪnɪ Resulüllah ve ashabɪ duyunca Cebrail Aleyhisselam gelerek “Hz. Hasan, Rɪh-i Ahmer ile hastalandɪ.” diye Cenabɪ Peygamber (s.a.v)´e haber verdi.
Cenabɪ Peygamber (s.a.v): “Bunun ilacɪ var mɪdɪr?” buyurdu.
Cebrail Aleyhisselam: “Vardɪr.” dedi ve oradan ayrɪldɪ.

Sonra Resulü Ekrem´e gelerek:
Ya Resulellah. Cenabɪ Hakk sana bu Rɪih-i Ahmer duasɪnɪ hediye olarak gönderdi. Hz. Hasan taşɪsɪn, şifa bulur.
Ömründe bir defa dahi okuyan Rɪh-i Ahmer´den emin olur.” dedi
Cenabɪ Peygamber (s.a.v) bu duayɪ Hz. Hasan´a okudu ve Hasan (r.a) hiçbir şeyi yokmuş gibi şifaya kavuştu.

Hz. Peygamber (s.a.v) buyuruyor ki:

Herkes bu duayɪ öǧrensin, öǧretsin, okusun ve üzerinde taşɪsɪn.

(Bu dua her türlü hastalɪk, korku ve belaya karşɪ okunur. Yazɪlarak üzerinde taşɪnmasɪ da önemle tavsiye edilmektedir.Hasta bir kimse için bu dua bir kaǧɪda yazɪlɪr, daha sonra bu kaǧɪt gül suyu dolu bir kap içine atɪlarak bu sudan hastanɪn içmesi saǧlanɪrsa Allah´ɪn izni ile her türlü hastalɪktan şifa bulacaktɪr.)

Bismillâhirrahmânirrahiym
Bismillâhi allâhü ekberu bismillâhi ve billâhi ve minellâhi lâ ilâhe illellâhü vellâhü ekberü yâ eyyühel melâiketül ekberânil esvedâni eûzü billâhi ammâ kadâ* Allâhü rabbî ve rabbükümâ ve hâlikɪy ve hâlikukümâ ve hâfizɪy ve hâfizuküma min cemiy´ɪl âfâti vel âhâti vel âlâmi vel ɪleli vel cünûni vel cüzzâmi vel emrâdi vel eskâmi vel berasɪ ve bi hakkɪ hâzihil esmâil izâmi vel celâli vel cemâli vel kemâli vel bekâi vel ceberûti sübhânehû tesbîhan lehû yemleü min aktâris semâvâti vel erdɪ iâhirun yakherul cebbârîn* Cebbâran ve bil azameti vel ceberûti ma´rûfün hakîmün bil hɪkmeti meşhûrun ve mevsûfün sübhânehû tesbîhan lehû eûzü billâhi min azâbil bedeni an yemînî ve şimâlî ve ra´sî ve kademî ve emâmî ve halfî ve cemiy´ɪ cihâtî ve verâî ve cildî ve fevkahû ve tahtehû sübhânehû tesbîhan lehû eûzü billâhi min azâbil bedeni min şerri riyhɪl hamrâi fil enfüsi ven nefsi ved demi vel aradɪ vel asabi vel lahmi veş şahmi vel urûkɪ vel ɪzâmi ver rûhɪ min rûhɪhî fe sübhânehû izâ kadâ emran fe innemâ yekûlü lehû kün fe yekûn* Allâhü ekberu yâ bâriü yâ mübdiü yâ müɪydü yâ kâhiru yâ kahhâru yâ râfiu yâ refiy´u yâ mürtefiu* Yâ afüvvü yâ ǧafûru yâ müsteânü yâ fâɪlü yâ müf´ɪlü yâ dârru yâ nâfiu yâ bâsitu yâ muksitu yâ kâimen bil kɪstɪ yâ dâimü yâ sarîhal müstasrihɪyn* Yâ şâkiru yâ şekûru yâ mevcûdü yâ mercüvvü yâ atûfü yâ râdɪy yâ merdɪyyü yâ ǧâlibü yâ mensûru yâ müntesɪru yâ müseddidü yâ âlimü yâ fâtɪru yâ nâsɪru yâ müstensɪru yâ nâşiru yâ müsellitu yâ âhiyyen şerâhiyyen yâ ûhiyyen ülûhiyyen ezûnâyi asbavüsin âli şeddâye yâ hîhi yâ hûhü yâ mûhiyyen elûhiyyen yâ kef hâ yâ ayn sâd yâ hâ mîm ayn sîn kâf yâ rabbi yâ mâlihu melhɪy hemlûhɪyme yâ meniy´u yâ mâniu yâ câbiru yâ cebbâru yâ mütecebbiru yâ zel ceberûti yâ mezkûrü bi külli lisânin yâ ma´rûfü bi külli mekânin yâ kebîru yâ mütekebbiru yâ azɪymü yâ a´zamü yâ müazzɪmü yâ mü´tezɪmü yâ mükaddimü yâ müahhɪru yâ dâɪy yâ med´uvvü yâ kâimü yâ kayyûmü yâ kayyimü ve yâ kâimen alâ külli şey´in bi mâ kesebet rehînün yâ mümteniu yâ müstevdiu yâ rabbi yâ rabbâhü yâ seyyidâhü yâ melikâhü yâ ǧâyete raǧbetâhü yâ müferriku yâ mübeyyinü yâ muhsinü yâ mücemmilü yâ mürsilü yâ müfaddɪlü yâ mübdiü yâ müɪydü yâ mühlikez zulmeti yâ muhfiy yâ mu´linü yâ seriy´u yâ müsriu yâ zâidü yâ müstezâdü yâ ahkemü yâ muhkemü yâ ahkemel hâkimîn* Allâhü ekberu yâ veliyyel mü´minîne yâ sâmiu yâ semîu yâ müstemiu yâ mevlânâ yâ nâsɪru yâ nesɪyru yâ avned duafâi yâ kâfiyel mütevekkilîne yâ şâfiye külli meriydɪn* Yâ mükevviral leyli alen nehâri ve yâ mükevviran nehâri alel leyli yâ müsehhɪral fîli ve külli dâbbetin yâ mücriyen nîli ve yâ fâlikal bahri li benî isrâîle yâ kâsɪme külli cebbârin anîdin yâ nɪ´mel mevlâ ve nɪ´men nesɪyru yâ hayran nâsɪrîne yâ hayral ǧâfirîn* Yâ hayral vârisîn* Yâ hayral fâdɪlîne yâ râzikal mükɪllîn* Yâ racâel mü´minîn* Yâ râhɪmel mesâkîn* Yâ ǧɪyâsel müsteǧɪysîne yâ allâhü yâ ilâhel âlemîne yâ mukbilel âbidîne yâ mükɪylel aserâtil âsirîne yâ enîsel müstevhɪşîn* Yâ kenzel fükarâi vel ǧurabâi vel mesâkîni yâ habîbet tevvâbîne yâ erhamer râhɪmîne yâ hayral fâtihɪyne yâ hâdiyel müdɪllîn* Yâ mâlike yevmid dîni yâ habîbel fükarâi ve yâ müɪzzel ezillâ* Yâ erhamel müsterhɪmîn* Allâhümme iyyâke na´büdü ve iyyâke nesteɪyn* Ve aleyke netevekkelü ve fîke nerǧabü ve ileyke nezhebü ve minke nerhebü vaǧfir lenâ ve li vâlidîna ve li cemiy´ɪl mü´minîne vel mü´minâti vel müslimîne vel müslimâtil ahyâi minhüm vel emvâti verhamnâ ve âfinâ va´fü annâ veşfi merdânâ vekşif annâ şerra riyhɪl ahmeri ve şerra cemiy´ɪl âfâti vel âhâti vel veceɪ vel meradɪ ve âtinâ fid dünyâ haseneten ve fil âhɪrati haseneten ve kɪna azâben nâr* Allâhümme eɪznî ve külle men karae hâzed düâe husûsan ve külle men ullika aleyhi kitâbü hâzâ min külli dâin ve sekamin ve meradɪn ve elemin ve veceɪn minel emrâdɪl hevâiyyeti vel mâiyyeti veş şeytâniyyeti bi mâ eazte bihî ibrâhîme halîleke minen nâri ve nûhan neciyyeke minel mâi ve hûden nebiyyeke min riyhɪl hevâi ve sâlihan abdeke min racfetil erdɪ yâ rabbel âlemîne yâ erhamer râhɪmîn* Aleyke tevekkeltü ve ileyke nerǧabü ve netûbü ileyke inneke entel tevvâbür rahɪymü faǧfir lî cemiy´ɪl müslimîne vel müslimâti ve sallellâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihî şifâün ve rahmetün lil mü´minîn* Allâhümmec´al şifâen li kâilihâ ve kâriihâ ve hâmilihâ vec´al hɪsnen mânian an küll âfâtin yâ zel cûdil vâsiati bi hurmetismi muhammedin vesmikel a´zami ve bi hurmeti cemiy´ɪl enbiyâi vel mürselîne yâ allâhü yâ men ya´lemüs sirra ve ahfâ* Yâ men ya´lemü tahtes serâ* Yâ vâhɪdü yâ mâcidü yâ şâhidü yâ hâfizu yâ vedûdü bi hakkɪ âdeme ve safvetihî ve bi hakkɪ nûhɪn ve necvetihî ve bi hakkɪ ibrâhîme ve hulletihî ve bi hakkɪ mûsâ ve kelimâtihî ve bi hakkɪ ɪysebni meryeme ve rif´atihî ve bi hakkɪ muhammedin aleyhi ve aleyhimüs selâmü ve kurbih* Ve bi hakkɪ ebî bekrinis sɪddîkɪ ve hɪlâfetihî ve bi hakkɪ umeral fârûkɪ ve adlihî ve bi hakkɪ usmâne zin nûrayni ve hayâihî ve bi hakkɪ aliyyil mürtedâ ve şecâatihî rɪdvânüllâhi teâlâ aleyhim ecmeɪyn*

Daha sonra şöyle dua edilir:

Ey Allah´ɪm! Sürhubad sebebiyle hasta olan kulunu bu dertlerden halas eyle ve ona şifa ver. Şüphesiz Senin her şeye gücün yeter.
Bismillâhi rabbil âlemîn* Bismillâhirrahmânirrahɪym*
Ve bi kef hâ yâ ayn sâd ve hâ mîm ayn sîn kâf ve cealnâ min beyni eydîhim sedden ve min halfihim sedden fe aǧşeynâhüm fe hüm lâ yübsɪrûn* A´kɪdür rɪyhal ahmera bi hakkɪ lâ ilâhe illellâhü muhammedün rasûlüllâhi ve ilellâhi âkɪbetül ümûr* Inneke entel aziyzül ǧafûr* Ve bi hakkɪ cümletil enbiyâi aleyhimüs selâmü evvelühüm âdemü aleyhis selâmü ve âhiruhüm mühammedünül mustafâ sallellâhü aleyhi ve selleme ve aleyhim ecmeɪyn*

Sonra şöyle dua edilir:
Ey Allah´ɪm! Bu kulunu kɪyamete kadar bütün hastalɪklardan, kötülüklerden ve her türlü korkudan muhafaza eyle! Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azɪym*

Sonra şu ayet 3 defa okunur:

Bismillâhirrahmânirrahɪym
* Kul Innemâ ene beşerun mislüküm yûhâ ileyye ennemâ ilâhüküm ilâhün vâhɪd* Fe men kâne yercû likâe rabbihî fel ya´mel amelen sâlihan ve lâ yüşrik bi ɪbâdeti rabbihî ehadâ*

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.