Etkili Dualar

Kur’an-ı Kerim Tefsiri

REKLAM ALANI

Kur’an-ı Kerim Geniş Açıklaması

Saff Suresi Tefsiri Bu sûrenin nüzul sebebiyle ilgili üç rivayet vardır. Hakim ve daha başkaları Abdullah b. Selâm (r.a.)'dan sahih olarak...
Cuma Suresi Tefsiri Elmalı Tefsiri 1. Göklerdeki ve yerdeki herşey Allah'ı (yahut Allah için) tesbih eder. Hiçbir şey yoktur ki, yaratıcısının kemaline...
Munafikun Suresi Tefsiri 1. Sana geldikleri vakit. Buradaki hitap Resulullah'adır. Yani ya Muhammed! Senin meclisine gelip hazır oldukları vakit o münafıklar...
Teğabun Suresi Tefsiri Elmalı Tefsiri 1. Yukarılarda ve aşağıda bulunan bütün yaratıklar her zaman, devamlı surette Allah'ı tenzih eder durur. Bu sûrenin...
Talak Suresi Tefsiri Elmalı Tefsiri 1. Ey Peygamber! ünvanıyla anılan ve ta'zim edilen Peygamberlerin sonuncusu! Burada önce Peygamber'e nida ile başlanması onun,...
Tahrim Suresi Tefsiri Elmalı Tefsiri 1. Ey Peygamber! Bu nidâ her şeyden evvel bir ta'zim hitabıdır. Sonra da yapılacak ihtardan asıl maksadın...
Mülk Suresi Tefsiri Elmalı Tefsiri 1. "Ne yücedir O ki..." (Bu konuda bilgi için Furkan Sûresi'nin baş tarafına (25/1) bkz.) Yani ezelî...
Kalem Suresi Tefsiri Elmalı Tefsiri 1. Nûn vakıf halinde sakin okunur. Üzerinde durulmayıp geçilmesi halinde, kırâetlerin çoğunda izhar ile, bazısında da gunneli...
Hakka Suresi Tefsiri 1. Hâkka. Bu, isim cümlesinin mübtedâsı, bundan sonra gelen kısım haberdir. "Ahid lâmı" ile el-Hâkka, el-Vâkıa, es-Sâa gibi...
Mearic Suresi Tefsiri Elmalı Tefsiri 1. İstedi, dilendi, dua etti, sordu anlamlarına gelir. "İstedi" mânâsı diğer mânâların hepsini ifade edebilir. Nâfi, İbnü...
Nuh Suresi Tefsiri Elmalı Tefsiri 1-3. "Biz Nûh'u gönderdik." Âlûsi şöyle der: "Nûh ismi aslında Arapça değildir, başka bir dildendir. Cüvâlikî bunun...
Cin Suresi Tefsiri Elmalı Tefsiri 1. Biz bir tek kişiye de nefer deriz. Arapça'da ise bu kelimenin şöhret bulan kullanılışı, üçten ona...
Müzzemmil Suresi Tefsiri Elmalı Tefsiri 1-4 Müzemmil, tefe'ul bâbından etken ism-i fail (ortaç) olup aslı "mütezemmil"dir. Tâ harfi zâ harfine çevrilmiştir. "Örtüsüne...
Müddessir Suresi Tefsiri Elmalı Tefsiri 1."Ey, örtüsüne bürünen!" Müddessir kelimesinin aslı mütedessir olup "disâr" denilen örtüye bürünen demektir. Disâr; entari, cübbe, kaftan,...
Kıyame Suresi Tefsiri Elmalı Tefsiri 1.Yemin ederim. Bu, "yemin etmem" mânâsına değil, hayır, vallahi; yok, vallahi; değil, vallahi, gibi olumsuz bir ifadeden...
İnsan Suresi Tefsiri Elmalı Tefsiri 1. "Geldi." HEL ; soru edatlarından olmakla beraber bazan "Bu bir insandan başka bir şey değil."(Enbiya, 21/3)de olduğu...
Mürselat Suresi Tefsiri Elmalı Tefsiri 1-2."And olsun gönderilenlere". Buradaki "vav" yemin içindir. Bu yeminin cevabı "herhalde size vaad olunun kesinlikle olacak" âyetidir. Burada...
Nebe Suresi Tefsiri Elmalı Tefsiri 1."Birbirlerine hangi şeyi soruyorlar?" Bunun aslı, 'dır. Neyi hangi şeyi? demektir. Sözdeki kapalılık konunun önemini göstermek içindir....