Etkili Dualar Dua Sitesi

Kur’an-ı Kerim Tefsiri

Kur’an-ı Kerim Geniş Açıklaması

Furkan Suresi TefsiriElmalı Tefsiri1- gibi babından mâzî fiildir. Tasrif olunmaz, yani diğer sîgaları çekilmez ve Allah'tan başkasına isnad edilmez. Türetilmesinde...
Şuara Suresi TefsiriElmalı Tefsiri1-3- Bu sûrenin ismi, mânâsını Allah bilir. , den, , den, , dan diye Muhammed b. Kâ'b'dan...
Neml Suresi TefsiriElmalı Tefsiri1-2- "Bunlardan ne kastettiğini Allah daha iyi bilir." Tâsîn Sûresi mutlak bir ilâhî sırdır. İşte bunlar, işittiğin...
Kasas Suresi TefsiriElmalı Tefsiri1-4- İfadesi güzel, parlak kitap, açıkça ortaya koyup açıklayan kitap ki, kastedilen Kur'ân'dır. Levh-i Mahfûz, diyenler de...
Ankebut Suresi TefsiriElmalı Tefsiri1- 3- Allah (daha) iyi bilir. bu âyetlerin indiriliş sebebinde üç rivayet vardır. 1- Ammâr b. Yasir ve...
Rum Suresi TefsiriElmalı Tefsiri1- Allah daha iyi bilir: Kur'ân'ın mânâsındaki mucize olan âyetlerden önce, sözlerindeki mucizeliği ifade eden ilâhi sırra...
Lokman Suresi TefsiriElmalı Tefsiri1-5- Muhsinler (iyilik yapanlar)a bu Kur'ân'da indirildiği şekilde amelde ihsan yapanlar. Bakara Sûresi'nin başında "müttekiler için bir...
Secde Suresi TefsiriElmalı Tefsiri1-4- Kendilerine senden önce bir uyarıcı gelmemiş olan bir kavmi korkutman için, buyurulduğu üzere "İçlerinde bir uyarıcı...
Ahzab Suresi TefsiriElmalı Tefsiri1- Ey Peygamber! Geçmişte indirilen kitaplarda adı sanı bilinen şanlı peygamber! Sadece Allah'tan kork, başkasından değil. Bu yüce...
Sebe Suresi TefsiriElmalı Tefsiri1-Kur'ân'da hamd ile başlayan beş sûre vardır. İkisi ilk yarısında, En'am ile Kehf; ikisi de son yarısında...
Fatır Suresi TefsiriElmalı Tefsiri1- Göklerin ve yerin yaratıcısı, yani bütün alemi yokken yaratan, fıtratını ilk başta yoktan var eden yahut...
Yasin Suresi TefsiriElmalı Tefsiri1-2-3- Yâsin, çoğunluğun görüşüne göre Halil ve Sibeveyh'in açıkladıkları gibi sûrenin ismidir. Bazılarına göre yemindir. Allah Teâlâ'nın...
Saffat Suresi TefsiriElmalı Tefsiri1- "Saf bağlayıp duranlara andolsun..." yemin içindir. "O saf dizip duranlara andolsun" mânâsını gösterir. SÂFFÂT, saf yapanlar demektir...
Sad Suresi TefsiriElmalı Tefsiri1-4-Rivayet olunuyor ki, Ebu Talib hastalandığı zaman Kureyş'ten bir heyet geldi. İçlerinde Ebu Cehil de vardı. Yanına...
Zumer Suresi TefsiriElmalı Tefsiri1- Bu kitabın indirilişi Allah'tandır. Başkası veremez. Zorlama ile yapmacık hareketlerle yapılamaz. Peygamberlik, kazanma ile elde edilemez...
Mümin Suresi TefsiriElmalı Tefsiri1-6- "Hâ mîm", "Rahman, rahim" harflerinden olduğu için o iki isme işaret veya yemin olduğu söylenmiş ve...
Fussilet Suresi TefsiriElmalı Tefsiri1-4- Âyetleri "tafsîl olunmuş" hem lafzı itibarıyla fâsılaları ve sûrelerinin başları ve sonları ayırt edilmiş, hem de...
Şura Suresi TefsiriElmalı Tefsiri1-8- Bunların iki isim olması gerektir. Onun için araları ayrılmış ve iki âyet sayılmış gibi bir isim...